Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

Appel aux Bénévoles et Concours Création Logo

Fir all déi Läit, déi könschtlerecht a kréatift Talent hun.

Nach eng Kéier en Appel un d’Läit déi hellefen wellen bei de Spiller an sech nach net ageschriwen hun.

Appel aux bénévoles (257.06 kB)

 

Logo: Facebook