Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

Dames & Hommes au Stade Boy Konen - Cessange samedi 9 et dimanche 10 juillet 2016
Fédération Luxembourgeoise de Volleyball
Calendrier
30.-31.07.2016
Luxembourg Beach Open
Escher VBC
06.-07.08.2016
Beach Days Jeunesse Kiischpelt
06.-07.08.2016
Beach 4x4 Loisir
VB Echternach
13.08.2016
Beach 4x4 Loisir
VC Steinfort
Logo: Twitter
Logo: Facebook

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball  •  3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81  •  email: info@flvb.lu